Sertifiseringstjenester, Bureau Veritas

Sertifiseringstjenester

Sertifisering er en uavhengig vurdering av et produkt, prosess eller tjeneste.  Det gir interessenter bl.a.  kunder, ansatte, forbrukere, innbyggere, frivillige organisasjoner og media, bevis på at en kompetent og uavhengig fagperson har gjennomgått organisasjonen eller selskapet.  Dette gir bl.a. åpenhet, sikkerhet, effektivitet, prosessoptimalisering, motivasjon og tilgang til markeder og kunder.

Bureau Veritas’ uavhengige divisjon Bureau Veritas Certification tilbyr en rekke sertifiseringer av kvalitet, miljø, arbeidsmiljø, sikkerhet, sosialt ansvar og produkt.  Bureau Veritas Certification er et verdensledende sertifiseringsselskap som er akkreditert av mer enn 30 ulike myndigheter som bl.a.  DANAK (Danmark), UKAS (Storbrittania) og ANAB (USA).   Vi har mer enn 60 akkrediteringer internasjonalt som vi tilbyr lokalt i alle land.

BUREAU VERITAS CERTIFICATION DANMARK A/S ARBEIDER UNDER FØLGENDE AKKREDITERINGER:

5005 - ISO 9001
6002 - ISO 14001, EMAS, DS ISO 50001
6502 - OHSAS 18001
7033 - IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker
7009 - Betong, sement, termisk isolasjon, isolasjon og lignende produkter
7501 - CO2 (Industri: Land basert og luftfart)

BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS FRANCE:

 • ISO / TS 16949 (IATF), CDM (UNFCCC), SA8000 (SAAS), ISO9001, IRIS (UNIFE)

BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS UK BRANCH:

ISO9001, ISO14001, ISO22000, FSSC, ISO27001, EMAS, EN9100 / 9110/9120, EUETS (UK)

Reglene for å godkjenne eller ikke godkjenne en verifikasjon/ revisjonsrapport:
Revisjonen skal rapporteres etter de krav og regler som gjelder for standarden eller produktet inkludert omfang, tidsbruk og avviksbehandling.

Hvis en eller flere av kravene ikke er fulgt kan ikke rapporten verifiseres og vil bli avvist med en beskjed til revisor om å rette feil og mangler.  Rapportene blir verifisert av godkjent dokumentanmelder som er opplært innen gjeldende standard og som ikke selv har vært involvert i revisjonen eller verifikasjonsprosessen.

 • Sertifiseringsprosess

  forundersøkelse

  Formålet ved forundersøkelsen er å bli kjent med virksomheten din.  Vi gjennomgår systemet ditt i forhold til etterlevelse av systemkrav.  Samtidig gjør vi en dokumentgjennomgang for å vurdere om ledelsessystemet tilfredsstiller kravet i standarden.  Til slutt gjennomgås ledelsens evaluering og interne revisjoner.  Deretter vil du motta en rapport om dere er klare for hovedrevisjon.

  hovedrevisjon

  Ved hovedrevisjon ser vi nøye på ledelsessystemet og om det sikrer at systemet tilfredsstiller obligatoriske og andre krav i standarden dere søker sertifisering etter.  Vi ser på innføringen av systemet i hele selskapet og finner mulige flaskehalser og risiko som kan bringes inn i revisjonsprogram.  Alle hovedrevisjoner åpnes og avsluttes med et møte med ledelsen.  I sluttmøtet gir vi ledelsen en oppsummering og et klart bilde av hva revisjonsrapporten vil inneholde.  Deretter utarbeider revisor revisjonsrapport til ledelsen som vil omfatte styrker, forbedringer og mulige avvik.  Avvik må lukkes før sertifikatet kan utstedes.

  korrigerende tiltak og sertifikatutstedelse

  Sertifikatet blir utstedt når selskapet tilfredsstiller kravene i standarden og når mulige avvik er lukket med korrigerende tiltak.  Sertifikatet er gyldig i tre år så lenge man oppfyller kravene.  Sertifikatet angir omfanget selskapet er revidert for; for hvilke standarder, når sertifikatet utgår og om det gjelder flere lokaliteter.    Alle avvik, revisjonsrapporter og sertifikater finnes i vårt nettbaserte system Maestro.

  vedlikeholds revisjoner

  Når du har mottatt sertifikatet og har fått startet med interne vedlikeholds revisjoner så har du kommet godt i gang.  Vi besøker deg en eller to ganger i året for å være sikre på at systemet fungerer – det som passer deg best.  På vedlikeholds revisjonene gjennomgår vi om dere fortsatt etterlever forpliktelsene i standarden.  Vedlikeholds revisjonene er ikke så omfattende som hovedrevisjonen.

  resertifisering

  Ved slutten av sertifiseringsløpet gjør vi en resertifisering som ligner på hovedrevisjonen.  Igjen blir dokumenter og ledelsessystemet grundig vurdert.  Resertifiseringsrevisjonen danner grunnlaget for den nye sertifiseringen før sertifikatet blir utskrevet på nytt.

  Sertifikatovertakelse

  Hvis du allerede er sertifisert av et annet sertifiseringsselskap kan vi lett overta sertifiseringen.  Da vil vi vurdere din nåværende sertifisering ved å gjennomgå rapporter og avvik og eventuelt besøke dere.  Så kan et nytt sertifikat fra Bureau Veritas Certification utstedes med samme utløpsdato som det forrige.  Vi sørger i tillegg for å beholde samme sertifiseringssyklus som før dere byttet til Bureau Veritas.

 • Hva kan du bruke sertifikatet ditt til?

  Juridisk merknad om vårt sertifiseringsmerke

  Når kunder bruker Bureau Veritas certification og merker fra akkrediteringsorganer  må man etterleve regler og retningslinjer  og generelle betingelser for sertifisering.

  Hva som sertifiseres må være fullstendig klart.   Verken merkene fra Bureau Veritas Certification eller fra akkrediteringsorganer kan brukes på et sluttprodukt som sees av sluttforbruker eller som på annen måte kan tolkes som en bekreftelse på produktkvalitet.

 • Habilitetserklæring

  Våre kjerneverdier og prosesser

  Beskyttelse av habilitet

  Habilitet er en av kjerneverdiene i Bureau Veritas og et sentralt element i våre etiske retningslinjer.  Derfor er det strengt nødvending for Bureau Veritas Certification å nøye vurdere alle mulige interessekonflikter for å sikre objektiviteten i revisjonene og sertifiseringstjenestene til Bureau Veritas.

  Dette er viktig både for beskyttelse av objektiviteten og varemerket til Bureau Veritas Certification og for å sikre kundetilfredsshet og etterlevelse av akkrediteringsregler og retningslinjer.

  Bureau Veritas Certification har definert og vedlikeholdt en streng politikk for habilitet og har styrt dette nøye gjennom både interne og eksterne habilitetskomiteer som er etablert verden rundt.

 • Liste over referanser

  Send oss ​​en epost hvor du oppgir sertifikatnummeret til selskapet du ønsker informasjon om.

Uforutsette omstendigheter kan oppstå. Dersom det ønskes å sende en klage – skriftlig eller muntlig, vennligst klikk på knappen nedenfor.